Gålöstiftelsens Integritetspolicy

Så behandlar stiftelsen dina personuppgifter

(Information enligt dataskyddsförordning - GDPR) Personuppgifter som du lämnar på portal.galostiftelsen.se eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige/stiftelsen för att pröva din möjlighet att erhålla stöd ur Gålöstiftelsen. Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Om du önskar mer information om vilka personuppgifter om dig som stiftelsen behandlar, kan du skicka en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad, begäran ställd till Gålöstiftelsen, Box 7444,103 91 Stockholm.Till samma adress skriver du om du vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

Samtycke till behandling av känsliga personuppgifter

Genom att du registrerar dig på gålöstiftelsens hemsida portal.galostiftelsen.se godkänner du att de personuppgifter du lämnar, även om de skulle innefatta s.k. känsliga personuppgifter*, får behandlas för de ändamål som angivits ovan. *Med känsliga personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etnisk ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter som rör hälsa eller sexualliv.